OCEAN Robert Tarka

ul.Szczytnicka 27/22, 50-382 Wrocław

tel./fax 71 3228 114, tel. kom.603 915 014

mail:

 
     
 
USŁUGI GEOLOGICZNE
   

Geologia:

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne dla surowców podstawowych i pospolitych,
 • projekty zagospodarowania złoża,
 • operaty ewidencyjnye zasobów,
 • obsługa geologiczna w zakładach wydobywających surowce podstawowe i pospolite,
 • dozór geologiczny dla wierceń w podziemnych zakładach górniczych i na powierzchni,
 • dokumentacje geologiczne dla otworów wiertniczych,
 • prace w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Hydrogeologia:
 • projekty robót hydrogeologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne ustalających warunki hydrogeologiczne dla wydobywania kopalin ze złóż i zasoby wód podziemnych,
 • ujęcia wód podziemnych,
 • strefy ochronnye zbiorników wód podziemnych,
 • warunki wtłaczania wód do górotworu,
 • warunki hydrogeologiczne przy projektowaniu inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania na powierzchni lub w górotworze substancji i odpadów,
 • analizy chemiczne wody,
 • operaty wodnoprawne,
 • likwidacja studni.

Geologia inżynierska:
 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów liniowych (dróg, kolei, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych gazowych oraz energetycznych),
 • ekspertyz geotechnicznych wraz z oceną warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych,
 • rozpoznanie warunków wodno-gruntowych,
 • wykonanie kontroli stanu gruntów poprzez badania płytą VSS i dynamiczną,
 • wykonanie wierceń i odwiertów do głębokości 30 m p.p.t,
 • odbiór wykopów wraz z wpisami do dziennika budowy,
 • sondowania,
 • doradztwo geologiczne, geotechniczne przy pracach inżynierskich, między innymi w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego, fundamentowania, posadowienia pośrednie.

Ochrona środowiska:
 • ocenay oddziaływania na środowisko
 • raporty i oceny wpływu projektu na środowisko
 • oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne